loading

Všeobecné obchodné podmienky

I. Článok

Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu vedenom na portáli www.elfy.sk a bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, kupujúceho a predávajúceho, ktoré uzatvoria kúpnu zmluvu na tovar zakúpený prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej tiež ako „VOP“).

1.2 Prevádzkovateľom tohto elektronického obchodu a predávajúcim tovaru je spoločnosť Gurkuda, s. r. o., so sídlom Bratislava, Nám. Andreja Hlinku 1, PSČ 831 06, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 42261/B, e-mail: info@elfy.sk, tel. č. 0948769772, IČO: 36 674 273, DIČ: 2022244675, IČ DPH: SK2022244675, bankové spojenie SK4911000000002929844949 (ďalej tiež ako „Predávajúci“).

1.3 Kupujúcim je každý návštevník elektronického obchodu (ďalej tiež ako „Kupujúci“). Kupujúci, ktorý pri uzatvorení a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania je spotrebiteľom (ďalej tiež ako „Spotrebiteľ“).

1.4 Na obchodné vzťahy s Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľom sa okrem ustanovení týchto VOP vzťahujú taktiež ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiace predpisy. Ustanovenia VOP a zákona upravujúceho práva Spotrebiteľa sa nevzťahujú na Kupujúceho, ktorý nie je Spotrebiteľom podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

1.5 Dozorný orgán:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104, fax č. 02/58272 170, http://www.soi.sk, http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi.

II. Článok

Uzatvorenie kúpnej zmluvy, Registrácia

2.1 Kupujúci si prostredníctvom elektronického obchodu môže objednať dostupný tovar zo sortimentu Predávajúceho. Po stlačení tlačidla „Kúpiť“ u vybraného výrobku si Kupujúci zvolí konkrétnu veľkosť, farbu a počet výrobkov a stlačí tlačidlo „Pridať do košíka“. Vybraný tovar sa tak pridá do nákupného košíka Kupujúceho a Kupujúci môže pokračovať v ďalšom nákupe. Po dokončení nákupu prejde Kupujúci do nákupného košíka, kliknutím na tlačidlo s ikonou nákupného košíka, kde si Kupujúci zvolí spôsob platby a vyplní svoje kontaktné údaje (za predpokladu, že nie je registrovanou osobou s prideleným kontom). V prípade, ak Kupujúci uvedie všetky požadované údaje, objednávku zakončí kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Predávajúci týmto upozorňuje, že zadaním objednávky má Kupujúci povinnosť za svoju objednávku zaplatiť. Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou Kupujúceho.

2.2 Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s hlavnými vlastnosťami tovaru, jeho cenou a s výškou ostatných nákladov, a to predovšetkým nákladov na dopravu, ďalej potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Zároveň bol Kupujúci Predávajúcim oboznámený o tom, že konkrétnu výšku ceny je povinný uhradiť. Ďalej bol Predávajúcim oboznámený o dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať tovar, vrátane poskytnutia služby dodania, resp. dopravy.

2.3 Kupujúci je povinný v objednávke uviesť úplné a pravdivé údaje a o ich zmene Predávajúceho bezodkladne informovať e-mailom alebo telefonicky.

2.4 Predávajúci následne Kupujúcemu zašle e-mail s potvrdením prijatia jeho objednávky. Tento e-mail nie je potvrdením, že objednávka bola Predávajúcim schválená (akceptovaná) a rovnako v tejto fáze ešte nedošlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávka Kupujúceho je len ponukou k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorú Predávajúcemu predložil Kupujúci a potvrdzujúci e-mail je len spôsob akým Predávajúci informuje Kupujúceho, že jeho ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy obdržal.

2.5 Pre úspešné uzavretie kúpnej zmluvy je nevyhnutné, aby bola objednávka schválená Predávajúcim. O schválení objednávky je Kupujúci informovaný e-mailom, ktorého obsahom je potvrdenie, že objednávka (ponuka na uzavretie kúpnej zmluvy) bola Predávajúcim akceptovaná, čím súčasne dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Súčasť e-mailu, ktorým bola akceptovaná ponuka na uzavretie kúpnej zmluvy, bude tvoriť úplné znenie VOP platných v čase odoslania objednávky. Ďalší e-mail bude Kupujúcemu odoslaný s upozornením, že jeho objednávka bola odoslaná s odkazom na jej sledovanie.

2.6 V prípade jednorazového nákupu registrácia nie je nutná a je možné nakupovať aj bez registrácie. Každý Kupujúci je oprávnený sa v prípade záujmu registrovať, v dôsledku čoho mu bude pridelené osobné konto, ktoré následne podstatne zjednoduší jeho nakupovanie v elektronickom obchode.

2.7 Kupujúci za účelom registrácie bude povinný vyplniť údaje, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie konta a identifikáciu Kupujúceho v budúcnosti. V prípade, ak Kupujúci pri registrácii uvedie svoje identifikačné číslo – IČO – má Predávajúci za to, že vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie ako Spotrebiteľ. Osobné údaje Kupujúceho poskytnuté pri registrácii budú použité pre účely vytvorenia objednávok a plnenie kúpnych zmlúv, evidencie zliav a ďalších výhod pre Kupujúceho. Bližšie informácie o nakladaní s osobnými údajmi sú obsiahnuté v článku VII. Zásady ochrany osobných údajov.

III. Článok

Cena a platobné podmienky

3.1 Všetky ceny v ponuke elektronického obchodu sú uvádzané vrátane DPH, bez poplatkov za balenie, doručenie a poštovné, ktoré sa pripočítavajú k celkovej cene.

3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu výrobku uvedenú v ponuke. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, a to bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Rozhodujúca je kúpna cena tovaru uvedená Predávajúcim v akceptácii objednávky. Ak je táto kúpna cena iná ako kúpna cena uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky tovaru zo strany Kupujúceho (okrem prípadov zjavnej chyby na strane elektronického obchodu), bude sa e-mail, ktorým Predávajúci potvrdí prijatie objednávky, považovať za Predávajúceho návrh novej kúpnej zmluvy s inou cenou. Pre uzavretie kúpnej zmluvy musí Kupujúci tento návrh výslovne potvrdiť e-mailom, aby došlo k riadnemu uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Predávajúci v žiadnom prípade nie je povinný poskytnúť tovar za nesprávnu nižšiu cenu.

3.3 Kúpnu cenu môže Kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:

- bezhotovostne online platobnou kartou,

Predávajúci za účelom platby akceptuje nasledovné karty: Visa, Master Card, Maestro, JCB, Discover, American Express, Diners Club Internationl a Union Pay. Zúčtovanie v oboch prípadoch úhrady prebehne po odoslaní objednávky Kupujúcim.

3.4 Záväzok úhrady kúpnej ceny je splnený pripísaním kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Ak neprebehne úspešné zúčtovanie, je Predávajúci oprávnený Kupujúceho e-mailom informovať o neprijatí objednávky.

IV. Článok

Dodacie podmienky

4.1 Ak sa Predávajúci a Kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, Predávajúci je povinný dodať vec Kupujúcemu najneskôr do tridsať dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy a úhrady kúpnej ceny. Ak Predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa druhej vety, Kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak Predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.2 Kupujúcemu bude tovar doručený prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, v rámci územia Slovenskej republiky.

4.3 Kuriérska spoločnosť bude Kupujúceho informovať o dodaní tovaru spôsobom, ktorý vyplýva zo všeobecných obchodných podmienok doručovateľa. V deň odoslania balíka je Kupujúcemu zasielaný email, avízo o jeho vyexpedovaní. V deň dodania je Kupujúci esemeskou na telefónne číslo, ktoré poskytol pri vytvorení objednávky, informovaný o časovom intervale dodania balíka spolu s uvedením telefonického kontaktu na kuriéra. Miesto dodania tovaru je miesto dohodnuté v kúpnej zmluve. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar tak, že v mieste dodania odovzdá tovar prepravcovi na prepravu Kupujúcemu. Cena za doručenie zásielky v rámci Slovenskej republiky predstavuje sumu vo výške 4.5 EUR.

4.4 Ak Predávajúci splnil svoju povinnosť dodať tovar v súlade týmito VOP, je Kupujúci povinný tovar prevziať osobne a potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ tieto povinnosti nemôže Kupujúci splniť osobne, je povinný o tom informovať Predávajúceho a dohodnúť s ním náhradný termín doručenia tovaru alebo určiť náhradnú osobu, ktorá prevezme tovar v mene Kupujúceho.

4.5 Kupujúci sa zaväzuje pri preberaní tovaru dôsledne skontrolovať celistvosť balenia tovaru a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Kupujúci je oprávnený tovar neprevziať/odmietnuť ak zistí, že:


a) obal tovaru je vážne poškodený a možno predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu alebo,
b) tovar nie je kompletný alebo,
c) tovar zjavne nezodpovedá predmetu kúpnej zmluvy.

Kupujúci musí v každom prípade uviesť dôvody odmietnutia do protokolu o škode, ktorý spíše kuriérskou spoločnosťou, a je taktiež povinný bezodkladne informovať Predávajúceho e-mailom o odmietnutí prevziať zásielku.

4.6 Pokiaľ Kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný tovar, má Predávajúci nárok na náhradu vzniknutej škody, t.j. predovšetkým nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s dopravou.

4.7 Pokiaľ tovar nebude možné doručiť z dôvodu na strane Kupujúceho, bude objednávka vrátená, o čom bude Predávajúci informovať Kupujúceho a Predávajúci bude oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie Predávajúceho od kúpnej zmluvy je účinné dňom jeho doručenia Kupujúcemu, kedy dostačujúce bude odstúpenie odoslané na e-mailovú adresu poskytnutú Kupujúcim. Po odstúpení od kúpnej zmluvy Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky prijaté platby, a to bez akéhokoľvek zbytočného odkladu, a v každom prípade do 14 dní odo dňa, kedy bola ukončená kúpna zmluva. Doprava súvisiaca s ukončením kúpnej zmluvy z dôvodov, ktoré nemožno pripísať Predávajúcemu, môže mať za následok vznik dodatočných nákladov, ktoré znáša Kupujúci.

4.8 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou/prepravcom, za poškodenie tovaru spôsobené kuriérskou službou/prepravcom a za oneskorené dodanie spôsobené udaním nesprávnej adresy Kupujúcim.

4.9 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením celkovej kúpnej ceny. Predávajúci spolu s tovarom doručí Kupujúcemu doklad o predaji, ktorý slúži súčasne ako záručný list a ako dodací list.

V. Článok

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1 Kupujúci (Spotrebiteľ) je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj skôr, než začne ubiehať lehota pre odstúpenie.

5.2 Vrátený tovar musí byť kompletný a nesmie javiť známky používania. V opačnom prípade má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody.

5.3 V prípade, ak sa Kupujúci (Spotrebiteľ) rozhodne od kúpnej zmluvy odstúpiť, je povinný o tomto informovať Predávajúceho, a to vyplnením a odoslaním formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na adrese: /www.elfy.sk/moj-ucet. Po odoslaní formulára Kupujúci (Spotrebiteľ) obdrží od Predávajúceho pokyny pre vrátenie tovaru, ktorými sa Kupujúci (Spotrebiteľ) musí pri vrátení tovaru riadiť. Kupujúci (Spotrebiteľ) tovar odošle na adresu oznámenú Predávajúcim. Kupujúci (Spotrebiteľ) je v každom prípade povinný k tovaru priložiť číslo objednávky, ktoré mu bolo pridelené Predávajúcim. Predávajúci Kupujúcemu (Spotrebiteľovi) poskytne potvrdenie o prijatí odstúpenia od kúpnej zmluvy. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.

5.4 Kupujúci (Spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predovšetkým:

i. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

ii. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho,

iii. predaj tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,

iv. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

v. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

5.5 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia formulára o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť Kupujúcemu (Spotrebiteľovi) všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na dopravu. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu (Spotrebiteľovi) dodatočné náklady, ak si tento výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci (Spotrebiteľ), a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Predávajúci však nie je povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu a ostatné platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci (Spotrebiteľ) nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. Kupujúci (Spotrebiteľ) znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.

5.6 Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu (Spotrebiteľovi) platby bankovým prevodom na ten bankový účet Kupujúceho (Spotrebiteľa), ktorý zadá v reklamačnom formulári na vrátenie platby. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho (Spotrebiteľa) dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu (Spotrebiteľovi) nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

5.7 Predávajúci si vymedzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, t.j. v čase po záväznej akceptácií objednávky v prípade, ak zistil závažnú tlačovú, dodávateľskú alebo inú ľudskú chybu ohľadom tovaru, jeho ceny, dostupnosti v dôsledku čoho Predávajúci nie je schopný Kupujúcemu tovar doručiť v množstve, kvalite, cene alebo iných podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy predovšetkým, ak (i) existuje objektívna nemožnosť tovar dodať (tovar sa prestal vyrábať, Kupujúci uviedol nesprávne kontaktné údaje, Kupujúci nereaguje na e-maily Predávajúceho, nepredvídateľné technické prekážky, udalosti vyššej moci), (ii) zverejnená cena tovaru bola chybná, (iii) Predávajúci zistí, že mu v komunikácii boli uvedené nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje Kupujúceho.

VI. Článok

Reklamácia tovaru

6. 1 Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj Reklamačné podmienky.

VII. Článok

Zásady ochrany osobných údajov

7.1 V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Gurkuda, s. r. o. s GDPR a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, nájdu Kupujúci všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov na stránke elektronického obchodu www.elfy.sk.

VIII. Článok

Duševné vlastníctvo

8.1 Kupujúci uznáva a súhlasí s tým, že všetky autorské práva, registrované ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na všetky materiály alebo obsahy poskytnuté ako súčasť elektronického obchodu patria Predávajúcemu, prípadne osobám, ktoré Predávajúcemu udelili licenciu na ich používanie. Uvedený materiál môže Kupujúci používať len v rozsahu, v akom to Predávajúci alebo vydavatelia licencií povoľujú.

IX. Článok

Záverečné ustanovenia

9.1 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcimi. Znenie týchto VOP môže Predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia sú účinné ich zverejnením na stránke www.obio.sk. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté pred účinnosťou zmien alebo doplnení.

9.2. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne akceptujú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty, ako platnú a záväznú pre obe strany kúpnej zmluvy.

9.3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje povaha tohto ustanovenia. Strany kúpnej zmluvy sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

V Bratislave, dňa 1.7. 2018

Kontakt
 info [zavinac] elfy.sk
 
Doručenie zadarmo
pri objednávke nad 60,00 €
Hľadať Registrácia
Môj košík 0,00 €