loading

1. Gurkuda, s. r. o., so sídlom Bratislava, Nám Andreja Hlinku 1, Bratislava, PSČ 83 106, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 42261/B, e-mail: returns@elfy.sk, tel. č. +421948769772, IČO: 36 674 273, DIČ: 2022244675, IČ DPH: SK2022244675 (ďalej tiež ako „Predávajúci“) vydáva tento reklamačný poriadok, ktorým informuje kupujúceho - spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

2. Kupujúci sa zaväzuje pri preberaní tovaru dôsledne skontrolovať celistvosť balenia tovaru a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Kupujúci je oprávnený tovar neprevziať/odmietnuť ak zistí, že:


a) obal tovaru je vážne poškodený a možno predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu alebo,
b) tovar nie je kompletný alebo,
c) tovar zjavne nezodpovedá predmetu kúpnej zmluvy.

Kupujúci musí v každom prípade uviesť dôvody odmietnutia do protokolu o škode/reklamácii a je taktiež povinný bezodkladne informovať Predávajúceho e-mailom o odmietnutí prevziať zásielku.

3. Poškodenie tovaru v neporušenom obale je kupujúci povinný Predávajúcemu nahlásiť (reklamovať) okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie nemusia byť akceptované.

4. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u Predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. V prípade ak ešte kupujúci nenadobudol vlastnícke právo k tovaru, kupujúci môže tovar reklamovať až po úplnej úhrade kúpnej ceny v zmysle § 151 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „Občiansky zákonník“).

5. Za vady, ktoré má tovar v čase, kedy ho prevzal kupujúci, nesie zodpovednosť Predávajúci. Pri použitom tovare nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. V prípade tovaru predaného za nižšiu kúpnu cenu nenesie Predávajúci zodpovednosť za vadu, pre ktorú bola odsúhlasená nižšia kúpna cena.

6. Ak nejde o použitý tovar, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba na čaje, ďalšie potraviny a tovar s určenou dobou spotreby alebo minimálnej trvanlivosti je stanovená dobou spotreby alebo trvanlivosti vyznačenej na obale výrobku. Záručná doba na mechanicky vyrobených výrobkoch je 24 mesiacov.

7. V prípade vady výrobku je kupujúci povinný o tejto vade bezodkladne informovať Predávajúceho. Kupujúci je povinný vyplniť reklamačný formulár, ktorý je dostupný na adrese: www.elfy.sk/reklamacie a tento spolu s fotografiou vadného výrobku odoslať na e-mailovú adresu: returns@elfy.sk. Kupujúci je v príslušnom formulári povinný podrobne opísať vadu/y tovaru a navrhnúť spôsob riešenia reklamácie. Po odoslaní formulára kupujúci obdrží pokyny pre vrátenie výrobku, ktorými sa kupujúci musí pri vrátení tovaru riadiť. Kupujúci tovar odošle na adresu oznámenú Predávajúcim. Kupujúci je v každom prípade povinný k tovaru priložiť číslo objednávky, ktoré mu bolo pridelené Predávajúcim.

8. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň odoslania vyplneného formulára. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

9. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu Predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

10. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

11. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

12. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

  1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúc Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
  2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy,
  3. ak ide o odstrániteľné chyby, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb tovar riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

13. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

14. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

15. Ustanovenia tohto Reklamačného poriadku sa vzťahujú výlučne na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, t.j. kupujúci, ktorý pri uzatvorení a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Zodpovednosť Predávajúceho pri reklamácii kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa riadi ustanovením § 422 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. Z. Obchodný zákonník. V ostatných prípadoch sa zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru riadi týmto Reklamačným poriadkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a ustanoveniami § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

16. V prípade, že kupujúci nesúhlasí so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, je Kupujúci oprávnený obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na túto žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Osobou oprávnenou na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17. Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho, a Predávajúci si vyhradzuje právo ho kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho. Nové znenie Reklamačného poriadku nadobudne účinnosť dňom jeho zverejnenia na stránke elektronického obchodu Predávajúceho.

Kontakt
 info [zavinac] elfy.sk
 
Doručenie zadarmo
pri objednávke nad 60,00 €
Hľadať Registrácia
Môj košík 0,00 €